Kancelaria Adwokacka

Witamy w naszej kancelarii

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka Karina Włoszczak – Bociarn

Kancelaria Adwokacka

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria adwokacka Lublin obsługa prawna

Kancelaria Adwokacka Kariny Włoszczak-Bociarn w Lublinie prowadzi sprawną i rzetelną obsługę prawną osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Kancelaria prowadzi między innymi sprawy:


 

SPRAWY CYWILNE:

 • O zapłatę z umów, z weksla, w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym, gospodarczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU),
 • O eksmisję,
 • O podział majątku i zniesienie współwłasności,
 • O odszkodowania należne z następujących tytułów:
 • Kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia samochodu – zarówno w przypadku ubezpieczeń AC i OC (odmowa wypłaty lub zaniżenie odszkodowania)
 • Wypadku komunikacyjnego
 • Błędu lekarskiego
 • Śmierci osoby bliskiej
 • Niedotrzymania umowy przez biuro podróży

Kancelaria Adwokacka

SPRAWY GOSPODARCZE:

 • Rejestracja przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Bieżąca obsługę spółek prawa handlowego,
 • Windykacje należności przedsiębiorców,
 • Negocjacje z partnerami handlowymi,
 • Opiniowanie i przygotowywanie projektów umów, dokumentów wewnętrznych spółek,
 • Reprezentowanie przedsiębiorców przez sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i karno-skarbowych oraz przed sądami administracyjnymi.
   Kancelaria Adwokacka

 

Kancelaria Adwokacka
 

SPRAWY KARNE:

 

 • Obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich – na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
 • Reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • Reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym – o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie, przerwę w odbywaniu kary,
 • Zastępstwo w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • O odszkodowania z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania i zatrzymania,
 • O ułaskawienie,

 

Kancelaria Adwokacka
 

SPRAWY RODZINNE:

 • O rozwód i separację,
 • O alimenty,
 • O ograniczenie, zawieszenie, pobawienie i przywrócenie władzy władzy rodzicielskiej,
 • O ustalenie kontaktów,
 • O ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa i roszczenia z tym związane,
 • O zezwolenie na wydanie paszport

SPRAWY SPADKOWE:

 • O stwierdzenie nabycia spadku,
 • O dział spadku,
 • O unieważnienie testamentu,
 • O uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • O zachowek

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Lublin, Lublin Lipowa